Върни се горе

Близо 66 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ ще получи Министерство на здравеопазването, в качеството си на конкретен бенефициент по ОП "Регионално равитие" по схема BG161PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации".

Средствата се отпускат по шест проектни фиша, които са в съответствие с Националната здравна стратегия 2008-2013 г. и Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ на Република България за периода 2010-2017 г. и са одобрени с решение №РД-02-14-400/01.03.2011 на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР.

Инвестицията е насочена в следните ключови области:
•Ремонт, реконструкция и модернизация на сградите на държавните лечебни и здравни заведения
•Доставка на модерно медицинско оборудване и апаратура за иновативни технологии и оборудване за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания
•Прилагане на специфични мерки в държавните лечебни заведения с лъчетерапевтични звена
•Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите на държавните лечебни и здравни заведения
•Подобряване достъпа до медицинска помощ на хора с увреждания, представители на малцинствата и лицата в неравностойно положение.

Конкретните лечебни заведения и проекти, които ще получат финансиране в рамките на одобрените шест фиша, са както следва:
- Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по онкология – ЕАД, гр. София, на стойност приблизително 29 млн.лева
- Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД, гр. Плевен, на стойност 6,5 млн.лева
- Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново, на стойност приблизително 7 млн.лева
- Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ д-р "Стамен Илиев АД", гр.Монтана, на стойност 8,5 млн.лева
- Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив, на стойност приблизително 7 млн.лева
- Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност" в МБАЛ, гр.Русе, на стойност 8,5 млн.лева.

Още 7 проектни фиша за подкрепа на държавната здравна инфраструктура в размер на близо 68 млн. лв., насочени към дейности за ремонт/реконструкция и закупуване на високотехнологично оборудване, са в процес на оценка. Те са насочени, съответно към:
- Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център "Света Марина", гр. Варна
- Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ "Александровска" ЕАД, гр.София
- Повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания
- Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ "д-р Атанас Дафовски" гр. Кърджали
- "Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров", АД, гр. Смолян
- Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен
- Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на "МБАЛ-Бургас" АД.

Общата стойност на Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването, по линия на ОП "Регионално развитие" 2007 -2013 г. е близо 148 млн.лв., като в резултат от изпълнението и се очаква да бъдат постигнати следните резултати:
- Обновени 13 лечебни заведения за болнична помощ в шестте района за планиране на страната
- Правилна диагностика и лечение на онкологичните заболявания
- Подобрен здравен статус на нацията
- създадени нови работни места – 380 бр.
- Общ брой население, облагодетелствано от обновяване на сградите на държавни лечебни и здравни заведения – 4 428 396 души

До 15 март 2011 г. Министерство на здравеопазването следва да подаде 1 проектен фиш за Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 г. Предвиденият по схемата ресурс възлиза на 10 млн.лв.

Сподели в: