Върни се горе

Министерският съвет взе решение за предложение до Народното събрание за приемане на Национална здравна стратегия 2030.

Националната здравна стратегия 2030 е водещият стратегически документ за сектор „Здравеопазване“, който представя дългосрочната визия за развитието му, стратегическите цели и приоритети, както и конкретни политики за тяхното изпълнение. Стратегията адресира съществуващите предизвикателства, свързани със здравето на българските граждани и функционирането на българската здравна система, така че да се гарантира нейната устойчивост и да се създадат условия за постигане на икономически растеж и социално благополучие чрез оптимални инвестиции за по-добро здраве.

Документът кореспондира с реализацията на политиките и интервенциите, заложени в националните стратегически документи от по-висок ранг - Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 и Националния план за възстановяване и устойчивост. Националната стратегия е разработена въз основа на анализите на здравно-демографските показатели и на състоянието на системата на здравеопазване в ежегодните доклади за здравето на гражданите, които показват, че през последните десетилетия българската здравна система изостава спрямо здравните системи на страните от ЕС по отношение ключовите фактори за устойчиво развитие.

В Стратегията са формулирани следните стратегически цели: Устойчиво подобряване на здравето и среда, подкрепяща здравето; Ефективно управление на ресурсите с фокус върху здравните резултати и Гарантиране на здравната сигурност и намаляване на неравенствата. Реализирането им включва изпълнение на целенасочени политики, групирани в три приоритети:

Приоритет 1: Инвестиции в превенция и насърчаване на здравословно поведение и среда, подкрепяща здравето на всички през целия живот;

Приоритет 2: Инвестиции в трансформиране на здравната система, ориентирана към потребностите на хората;

Приоритет 3: Прилагане на фокусирани стратегии за въздействие върху специфични проблеми на общественото здраве.

Мониторинг на изпълнението на Националната здравна стратегия 2030 ще се извършва ежегодно с Годишния доклад за здравето на гражданите и изпълнението на националната здравна стратегия.

Сподели в: