Върни се горе

Днес, 24 февруари са обявени тръжните процедури по Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП). Общата стойност на програмата е 147 978 554лв. и се финансира по Схемата за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010„Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по операция 1.1 „Социална инфраструктура” на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Средствата се осигуряват по Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013). Обявените 8 обществени поръчки са в направления лъчетерапия, образна диагностика, многообразна диагностика в УМБАЛ „Александровска”, стерилизации, СМР – лъчетерапия, СМР – образна диагностика, екипи, строителен надзор.

Повече информация: "СРИП" - Средносрочна рамкова инвестиционна програма

Сподели в: