Върни се горе

Обобщените констатации от извършената проверка в МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, гр. Бургас, са както следва:

  • В лечебното заведение не са разкрити структури и не се осъществява дейност по специалностите „Трансфузионна хематология“ и „Обща и клинична патология“. Болницата има издадено Разрешение за осъществяване на тези дейности, но дейностите се осъществяват на основание договори с други лечебни заведения.
  • Лечебното заведение е сключило договор с МЗ по Методиката за субсидиране на лечебни заведения за оказване на спешна медицинска помощ. Задължително условие за сключване на договор по Методиката е наличието на разкрити структури по трансфузионна хематология и клинична патология.

Сключеният договор по Методиката подлежи на преразглеждане от МЗ.

На лечебното заведение е дадена препоръка за предприемане на действия по актуализация на Разрешението за осъществяване на лечебна дейност, касаещо гореописаното.

  • При проверката се установи, че не е поставена информация на общодостъпни места относно: здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК; безплатно предоставените медицински услуги по Закона за здравето; случаите, при които лицата имат право на целеви средства от републиканския бюджет; случаите, при които лицата заплащат медицинска помощ; вида и цената на медицинските и други услуги по чл. 2, ал. 3 от ЗЗ.

За установеното нарушение ще бъде образувано административнонаказателно производство.

  • Лечебното заведение не е застраховало всички лица, упражняващи медицинска професия, в съответствие с изискванията на ЗЗ.

За установеното нарушение ще бъде образувано административнонаказателно производство.

  • Болницата не води електронен дневник съгласно изискванията на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

За установеното нарушение ще бъде образувано административнонаказателно производство.

  • В лечебното заведение е допуснат избор на лекар, който се явява и лекуващ, и наблюдаващ за пациента.

За установеното нарушение ще бъдат образувани административнонаказателни производства срещу лекарите, допуснали нарушението.

  • Утвърденият ценоразпис на платени медицински услуги от страна на лечебното заведение допуска да бъде извършен избор на лекар/екип според тежестта и продължителността на медицинската дейност.

За установеното нарушение ще бъде образувано административнонаказателно производство.

  • По отношение сигнала на предаването „Господари на ефира“ относно съмнения за неизвършена медицинска дейност на пациентката З. К., проверката установи, че под локална анестезия е извършена пункция на ставата, като е налице несъответствие между действително извършената процедура и отразеното в Оперативния протокол. На пациентката не е извършено образно изследване, за което нарушение ще бъде образувано административнонаказателно производство.
  • Не са спазени изискванията на утвърдените медицински стандарти по отношение осигуреност с лекари и необходимия обем дейност за съответните нива на компетентност – за медицинските стандарти по „Клинична лаборатория“, „Ортопедия и травматология“, „Гръдна хирургия“, „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хиругия“, „Спешна медицина“.

Лечебното заведение трябва в спешен порядък да предприеме действия за кадрова обезпеченост на посочените структури и/или актуализация на разрешението си за дейност.

Сподели в: