Върни се горе

       Проект BG051PO001 – 6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
       Министерство на здравеопазването обявява нова фаза за набиране на заявления от лекари–специализанти по медицина и лекари – специализанти по дентална медицина за финансиране по проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”. За участие в проекта могат да кандидатстват лекари специализанти, обучаващи се на места срещу заплащане и на места финансирани от друг източник.
 
      Можете да кандидатствате като подадете Образец заявление за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България” , заедно с копие от договора за обучение на адрес:

Министерство на здравеопазването,
пл. „Св. Неделя“ № 5,

гр. София 1000
 
С надпис:
Заявление за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”.


Срокът за подаване на заявление за кандидатстване за финансирате
по проекта е от 01.10.2013 г. до 15.11.2013 г.  или  до изчерпване на местата за финансиране. Класирането ще бъде обявено на страницата на Министерство на здравеопазването на 18.11.2013 г. в рубриката с информация за проекта.

За контакт:
Деница Димитрова,
асистент по проекта и младши експерт в отдел „Управление на международни проeкти“, дирекция „Международни проекти и специализирани донорски програми“

Тел. 02/ 9301 255
Факс: 02/ 981 89 93
Ел. поща: dedimitrova@mh.government.bg
 

Сподели в: