Върни се горе

На 27.02.2009 г. представители на Министерството на здравеопазването официално предоставиха 6 мобилни кабинети на ръководители на три районни центъра по здравеопазване. Предаването на кабинетите се извършва в изпълнение на проект „Подобряване на положението и интеграция на уязвими етнически малцинства със специална насоченост към ромите, финансиран по Програма ФАР. В изпълнение на проекта Министерството на здравеопазването  одобри  Програма за скрининг и ранна диагностика на сърдечно-съдови, белодробни, онкологични и наследствени заболявания сред ромите и План за действие към нея. Изготвена е Здравната комуникационна и информационна стратегия и План за действие към нея. 
Дейностите по Компонент Здравеопазване от проекта са насочени към изработване и изпълнение на цялостна програмата за скрининг и ранна диагностика на туберкулоза, онкологични, сърдечно-съдови и наследствени заболявания сред ромите; създаване на механизъм за кампании за цялостна здравна промоция и превантивни здравни грижи, адресирани към етнически малцинства в неравностойно положение на местно ниво; съдействие за изпълнението на програмата за прегледи с мобилни екипи за скрининг и ранна диагностика на социално значими заболявания. Целеви области с компактно ромско население, в което ще се провеждат прегледите по проекта, са Разград, Видин, Сливен, Монтана, Ямбол и Добрич. 
Дейностите по проекта ще се осигуряват от 6 мобилни кабинета:

1)      3 броя автомобили за извършване на лабораторни изследвания, качествени и количествени изследвания на кръв, бързи кръвни тестове, измерване на кръвно налягане, електрокардиография;

2)      3 броя автомобили с ултразвукови апарати с няколко вида трансдюсери, позволяващи използването на един и същ апарат за диагностициране на различни заболявания при различни възрастови групи.

Доставката е на стойност 1 947 474,00 евро. Получател на техниката е Администрацията на Министерски съвет, а доставените мобилни кабинети се отдават за безвъзмездно управление на Министерството на здравеопазването.
През месец март 2009 г. профилактичните прегледи ще стартират в първите три от избраните целеви области по тази фаза на проекта – Ямбол, Монтана и Добрич. 


Сподели в: