Върни се горе

На заседание на Министерски съвет бе приет нов Списък на професионалните болести. Постановлението за приемане на списъка е с вносител министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев. Целта на новия списък е да подобри експертизата на професионалните болести и процедурата за определяне на характера им и е в изпълнение на директивите на ЕС за актуализация в това направление.

Промяната е насочена към подобряване на експертизата на професионалните болести и процедурата за определяне на характера им.

Новият списък, който е изключително изчерпателен, е изграден според рисковите фактори на работната среда и трудовия процес, причинили професионалната болест.


С друго решение Министерският съвет одобри промени в Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.

Професионалните болести са заболявания, които са настъпили изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или трудовия процес върху организма и са включени в списъка на професионалните болести.

За професионална болест може да се признае и заболяване извън този списък, ако се установи, че то е причинено основно и пряко от обичайната трудова дейност и е причинило трайна неработоспособност или смърт. Към професионалната болест се отнасят и нейните усложнения, и късните й последици.

Професионалните болести се потвърждават или отхвърлят от териториални експертни лекарски комисии и от Националната експертна лекарска комисия, като в състава им се включва специалист по професионални болести и специалист по трудова медицина, радиобиология или радиационна хигиена.

Сподели в: