Върни се горе

В Албена  се състоя  3-дневна национална работна среща на националните и регионални структури на Министерството на здравеопазването и НЗОК. В 6 работни сесии ръководителите на 28-те областни РЦЗ, РИОКОЗ И РЗОК обсъдиха теми и проблеми, свързани с качеството на медицинската дейност и контрола върху достъпа и качеството на медицинската дейност, взаимодействието между структурите при извършване на съвместни проверки на лечебните заведения.        
В приветствието от името на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев беше подчертано, че изпълнението на основните стратегически цели в областта на здравеопазването са предизвикателство пред всички участници в здравната система. Те са заложени в Националната здравна стратегия 2008-2013 г. и са насочени към  предоставяне на по-качествени и гарантирани здравни услуги, оптимизиране и модернизиране на здравната мрежа, усъвършенстване дейността на лечебните заведения и начините на заплащане на здравните услуги. Една от основните задачи е увеличаването на финансовия ресурс в системата и ефективността и контрола върху неговото разходване, се изтъква в приветствието. Постигането на финансова стабилност и устойчивост на лечебните заведения, както и реализацията на национални и международни проекти и програми са дългосрочен приоритет, отговарящ на потребностите на българските граждани и на ангажиментите ни като член на ЕС. В заключение в приветствието бе изразена увереност, че резултатите и предложенията от националната работна среща ще дадат своя принос за очертаване тенденцията и пътищата за решаване на важните за здравеопазването въпроси.

На работната среща ръководителите на РЦЗ, РИОКОЗ и РЗОК  направиха анализ на целия комплекс от мерки за гарантиране качеството на медицинските дейности. Обявени бяха резултатите от проверките по организацията на медицинското обслужване и лекарствоснабдяването. Обсъдени бяха методики за подобряване взаимодействието по отношение на контрола на дейността на лечебните заведения и здравните кабинети,  спазването на медицинските стандарти и изискванията към лечебните заведения. Изтъкната беше необходимостта от съвместни усилия за развитие на регионалната система на здравеопазване, включително разработване на регионални здравни карти, а също така и от формулиране на предложения за нормативни промени, иницииране на политики и мерки за реализирането им.  Специално място в хода на обсъжданията бe отделено на целите, изработването и прилагането на Националната здравна карта.
На срещата експерти на МЗ направиха преглед на проектите по оперативните програми, разглеждани от министерството, като подчертаха, че те са важен ресурс за модернизацията на българското здравеопазване. В работната програма бе включено обсъждане на актуални въпроси на имунопрофилактиката, както и дейността на Лекарската консултативна комисия /ЛКК/ като орган на медицинската експертиза по отпускане на помощни средства и други случаи, предвидени в нормативните актове. 

Сподели в: