Върни се горе

Вчера, 19 февруари, в гр. Варна Държавна приемателна комисия (ДПК) състави и подписа Акт 16 за ползване на обекти по проект BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина” Варна“.

Два линейни ускорителя са доставени, монтирани, и въведени в експлоатация. Проведено е обучение на персонала за работа с новата апаратура.

За понеделник, 23 февруари, са насрочени първите манипулации на пациенти с осигурената по проекта апаратура.

Проект BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина” Варна“ е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проектът в УМБАЛ е съфинансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет на Република България.

Цялостното приключване на дейностите по проекта е предвидено за месец октомври 2015 г.


Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: