Върни се горе

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Общата стойност на проект BG161PO001/1.1-08/2010/011 „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен е 5 745 218, 47 лв., от които - БФП от ЕФРР: 5 716 025, 56 лв. и собствен принос на МЗ: 29 192, 91лв.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет на Република България.

Със собствени средства в размер на 357 997 лв. лечебното заведение е спомогнало за извършване на строително-монтажни работи по реализиране на проекта.

За повишаване качеството на медицинското обслужване в лечебното заведение е доставена следната апаратура: дигитална ехографска система, дигитален скопичен-графичен рентгенов апарат, 16-срезов многодетекторен компютърен томограф, апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI-equipment), рентгенов мамограф, система за архивиране и разпространение на образи (PACS), ендоскопска апаратура /видеоколоноскопи, видеогастроскопи/.

За периода април 2013 – юли 2014 г. от доставената по проекта апаратура са се възползвали както следва:

Апаратура Брой преминали пациенти
16 – срезов компютърен томограф Somatom Emotion 16 Siemens 5 242
Видеогастро-колоноскоп 1 028
Дигитален ехограф 5 140
Ретгенова уредба”Опера – Т30” 491
Мамограф” МАММОМАТ” 592
Магнитно-резонансен томограф 291

Във връзка с изпълнение на Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването, за периода април 2013 – юли 2014г. в МБАЛ „Д-р Иван Селимински”, са създадени общо 50 работни места, 2 от които постоянни и 48 временни.

За същия период иманамаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни) – средногодишно 236.29 kt, а икономията на енергия от обновяване на сградния фонд е от порядъка на 690.71 МВтЧ/г.


Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/2010/006 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център “Света Марина” Варна”, част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: