Върни се горе

Пациентите са се жалвали от обслужването в доболничната и болничната помощ и от нерегламентирани плащания на медицински услуги

    9029 запитвания, сигнали, жалби и молби за съдействие са подадени през 2012 г.  до Специализирано звено "Гореща линия" на МЗ. Сигналите са подавани по телефон и по електронен път на номера 9301152, 9301253 и 9301259, както и на адрес goreshtalinia@mh.government.bg. Постъпилите електронни писма са 2050, от тях 307 са жалби и сигнали за нарушения.   Всички писмено депозирани сигнали и жалби проверени от съответните специализирани структури на Министерството на здравеопазването – дирекции, регионални здравни инспекции, Изпълнителна агенция „Медицински одит” и Изпълнителна агенция по лекарствата. Резултатите от извършените проверки са предоставяни своевременно на гражданите. Служителите от звеното са предоставяли и онлайн-консултации, в т.ч. и в приемната на министерството. 
    Най-често сигналите и жалбите са свързани с качеството на медицинското обслужване в лечебните заведения за болнична, извънболнична медицинска помощ и спешните центрове. Немалка част от хората са изразявали недоволство от непрофесионално отношение на лекарите и медицинския персонал към пациентите и от отказан достъп до медицинска помощ. Редица сигнали се отнасят и до нерегламентирано плащане на медицински услуги - принуждаване към избор на екип, предоставяне на дарения на болниците, неуточнени цени на медицинските консумативи.  Сред изнесените случаи има такива, които се отнасят до непредоставяне на информация на пациента относно хода на лечението, предстоящи манипулации, избор на лекарствени продукти, възможните рискове и др. Оплаквания са постъпвали и по повод липса на лекарствени продукти за онкологично болни, промени в реимбурсния списък на лекарствените продукти, както и поради по-високи нива на доплащане. Жалби са постъпвали и във връзка с работата на ТЕЛК - затруднена процедура за явяване, забавено издаване на решения на ТЕЛК, несъгласие с взетите от комисиите решения. Гражданите са сигнализирали и за проблеми в достъпа до доболничната помощ, свързани с липсата на ОПЛ на територията на малки населени места и общини. 
    „Горещата линия” в МЗ е създадена в края на месец декември на 2010 г. и оттогава досега са постъпили 18 269 запитвания, сигнали, жалби и молби за съдействие. Получените електронни писма са 3262 като от тях 471 са жалби и сигнали за нарушения. През първата година от създаването й сигналите по телефон и електронна поща са били 9240. По електронен път са получени 1212 писма като от тях  жалбите са били 164. В голяма част от случаите гражданите са пожелали да останат анонимни и не са подавали сигналите и жалбите си в писмен вид.   

Сподели в: