Върни се горе

Във връзка с твърдения в медии, че през 2010 и 2011 г. служители от МЗ са получавали възнаграждение по програми, финансирани от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, и че има нарушения по програмите уточняваме:
През 2010 и 2011 г. от безвъзмездната помощ на Глобалния фонд по трите програми в МЗ са постъпили общо 35 398 205 лева, а усвоените средства по тях са в размер на 29 969 056 лева. По трите програми за борба със заболяванията са сключени 233 договора за финансиране и изпълнение на дейности с подполучатели на територията на цялата страна, в т.ч. 122 договора с НПО и 111 договора с лечебни и здравни заведения. Средствата, които са дадени за възнаграждения на служителите в МЗ през тези две години, са 1.68% от безвъзмездната помощ. Сред тези служители няма шофьори на щат в МЗ, нито шофьори и секретарки на министъра.Твърдението е нелепо, защото транспорта му се осигурява от Националната служба за охрана, откъдето съответните лица получават възнаграждението си. Няма конфликт и служителите на МЗ да получават възнаграждение за дейности по програмите, тъй като те трябва да ги изпълняват, а не да контролират реализацията им. Контролът върху изпълнението на дейностите по програмите се извършва от Секретариата на Глобалния фонд, от международна одиторска фирма, избрана съгласно изискванията на Фонда и от регионалния представител на Фонда KPMG /също международна одиторска фирма/. Всички тези органи нямат нищо общо с МЗ.
Общо от 2004 г., когато са започнали програмите, досега в държавата са постъпили 82 млн. лева. Това са най-мащабните здравно-социални програми, изпълнявани в страната, благодарение на финансовата подкрепа на Глобалния фонд, по които не е изхарчен нито един лев без предварителното одобрение на донора. Изразходените средства се одитират ежегодно от независим одитор, а самият Глобален фонд, чрез неговия местен представител за България ежедневно проследява сключените договори и извършените разходи. Досега не са установени нарушения по разходването на средствата.
Благодарение на програмата за борба със СПИН в България разпространението на заболяването е сред най-ниските в света, а пациентите получават адекватна терапия. Общият брой на официално регистрираните серопозитивни лица в страната в края на миналата година е 1486, като новооткрити от тях са близо 180. Ефектът от изпълнението на програмите за борба с туберкулозата е реално намаляване на коефициента на заболеваемост от туберкулоза с 10 пункта – от 40/100,000 през 2005 г. до 30/100,000 през 2010 г. и увеличаване на успешния изход от лечението на пациентите до 85%. Регистрирани са положителни тенденции в разпространението на заболяването, като намаляване на годишния брой регистрирани случаи с туберкулоза – средно с 8.5%; значително увеличаване на обхванатите с консултиране и изследване за ХИВ пациенти с туберкулоза – от 6% през 2007 г. до 67% през 2010 г.
 
В неделя, в 13.00 ч., в БТА ще се проведе пресконференция на тема „Кой иска да попречи на борбата срещу СПИН и туберкулоза в България" на представители на неправителствените организации, консултанти и мениджъри, работещи по програмите на Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. В пресконференцията ще участва и д-р Тонка Върлева, директор на Програмата за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Сподели в: