Върни се горе

В края на 2007 г. Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” ще приключи четвъртата година от изпълнението си. Тя се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария по споразумение, подписано между Министерство на здравеопазването и Фонда на 6 юни 2003 г.
За целия петгодишен период - от януари 2004 г., когато започна реализирането на програмата, до края на 2008 г. България ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 15 711 882 долара.
 

Основната цел на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е запазване на ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН в България чрез укрепване на инфраструктурата и изграждане на капацитет за работа по проблемите на ХИВ/СПИН, изпълнение на ефективни стратегии за ограничаване на рисковите поведения сред уязвимите групи, осигуряване на достъп до грижи и качествено лечение на целевите групи и хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

Програмата е насочена към превенция на ХИВ/СПИН сред най-уязвимите групи – интравенозни наркомани, проституиращи жени и мъже, ромска общност, млади хора и хора, живеещи с инфекцията. Тя е структурирана в осем компонента, които се изпълняват на национално и местно равнище в 19 общини.

Това е най-мащабната превантивна здравна програма у нас. В различните дейности по нея са ангажирани над 650 консултанти, експерти, сътрудници, здравни специалисти. По линия на програмата са обучени 2622 медицински специалисти, социални работници, сътрудници на терен за работа с уязвимите групи, учители, психолози и млади хора, които работят в сферата на здравното образование. Партньори в изпълнението на дейностите са над 40 неправителствени организации, 138 училища, 12 регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, Националният център по заразни и паразитни болести, лечебни заведения.

За координацията на дейностите по отделните компоненти спомагат местните координационни офиса по СПИН, които функционират в 10 общини - Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София и Стара Загора.

С финансиране от програмата е изградена Национална система за второ поколение епидемиологичен надзор. Тя включва едно национално и 9 регионални звена - в Националния център по заразни и паразитни болести и в регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, София, Благоевград, Пазарджик, Русе и Стара Загора. Системата осигурява мониторинг на разпространението на ХИВ и високорисковите поведенчески тенденции и ще предоставя основни данни за разработването на интервенции и оценка на тяхното въздействие. До края на тази година ще приключи четвъртия кръг от биологични и поведенчески проучвания, като е планирано да бъдат събрани анкетни карти и кръвни проби от 2830 представители на уязвимите групи.

През 2007 г. бе разкрит деветнадесетият кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) - в Хасково. От началото на 2007 г. до ноември 33 581 души са получили анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в мрежата на КАБКИС в страната.
 
От 2006 г. медицински екипи от тези кабинети посещават по определен график и местата за лишаване от свобода. От началото на тази година КАБКИС са изследвали 3205 лица, лишени от свобода.
 
През 2007 г. неправителствените организации са предоставили 80 655 услуги и консултации за превенция на ХИВ и са достигнали до нови 6763 представители на уязвимите групи (интравенозни наркомани, ромска общност и проституиращи жени и мъже). Програмата подкрепя функционирането на 5 нископрагови центъра за интравенозни наркомани, 8 здравно-социални центъра, базирани в ромска общност и 12 мобилни медицински кабинета за достигане на терен до представителите на уязвимите групи.
 
138 училища от 13 общини работят за поетапно въвеждането на здравно образование и развитие на политики за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН. Нови 5059 ученици са включени в групите по здравно образование (СИП) през учебната 2006/2007 години, а от началото на 2007 г. нови 53 744 млади хора са достигнати с различни дейности, насочени към превенция на ХИВ в рамките на малки училищни и общински проекти, кампании за промоция на здраве и разпространение на презервативи.
 
С Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» на практика започна децентрализацията на лечението на хората, живеещи с ХИВ/СПИН у нас. Със средства от нея бе осъвременено медицинското оборудване в отделението към СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” в София и бяха обособени и ремонтирани 3 нови сектора за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН в МБАЛ “Св. Марина”, Варна, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив и Университетска болница „Д-р Георги Странски”, Плевен. Секторът за лечение в Плевен бе открит през октомври тази година.

Безплатно от Министерство на здравеопазването се предоставя съвременна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се хора, живеещи с ХИВ/СПИН, и лечение на опортюнистични инфекции със средства от Глобалния фонд. Към 30 септември антиретровирусна терапия получават 216 пациенти с ХИВ/СПИН.

Със средствата на Глобалния фонд беше създаден четиримесечен резерв от антиретровирусни медикаменти за лечение на хора, живеещи с ХИВ и СПИН. Целта е да не се допусне прекъсване на терапията и да се осигури постекспозиционна терапия на медицински специалисти.

Финансово са подкрепени дейностите на 3 кабинета за психо-социална подкрепа за хората, живеещи с ХИВ/СПИН, техните близки и партньори – два центъра в София и един във Варна. От началото на годината до ноември организациите са работили с 184 хора, живеещи с ХИВ/СПИН, и 101 техни близки и партньори.

Към момента по Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” са постъпили безвъзмездно 13,8 млн. долара, от които през 2007 – 3,3 млн. долара. За изпълнение на дейностите по Програмата са разходвани общо 11,6 млн. долара.

Сподели в: