Върни се горе

 

От началото на обученията, провеждани по линия на проект №BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС), до петък, 18 февруари, петдневно практическо и теоретично обучение преминаха общо 3094 от работещите в центровете за спешна медицинска помощ в страната, в т. ч. лекари, медицински сестри, акушерки, фелдшери, парамедици и шофьори на линейки.

През изминалата седмицата, 14.02 – 18.02., нови знания усвоиха екипи на ЦСМП във Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Перник, Сливен и Смолян.

Обученията по ПУЛСС се провеждат в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, а лектори са водещи лекари с богат професионален опит. В програмата са включени теоретични лекции за приложението на медицинския триаж и протоколи за поведение при пациенти със спешни състояния (респираторни нарушения, нарушения в циркулацията, травматични състояния, неврологични нарушения, интоксикации, спешни състояния в детската възраст и др.), както и практически упражнения, свързани с оценка на спешното състояние и прилагането на различни техники за осигуряване и поддържане на проходимост на дихателните пътища, кардиопулмонална ресусцитация и дефибрилация, мениджмънт на травмата, животоспасяващи и животоподдържащи техники при педиатрични пациенти и др.

В изпълнение на проекта надграждащи знания и умения за работа със спешни пациенти ще получат близо 7000 души, работещи в системата на спешната медицинска помощ у нас. Веднага след екипите на центровете за спешна помощ курсове ще преминат и работещите в спешните отделения на болниците с над 50% държавно участие в капитала.

По линия на проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, за Националния център за обучение и квалификация са закупени специализирани медицински манекени /симулатори/ за практическите обучения.

Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ като конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок за изпълнение на проекта е 31.12.2022 г.

Теоретичното и практическо обучение на спешни медици се осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

*на снимките:

Д-р Ая Таха от Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛСМ „ Н. И. Пирогов“  преподава спешна крикотомия;

Д-р Албена Атанасова от Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ преподава интубация на детe;

Сподели в: