Върни се горе

Груповите практики на общопрактикуващите лекари и сдруженията на лечебните заведения могат да кандидатстват за финансиране на проекти по Оперативна програма ”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. От юли 2010 г. стартира процедура BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" за конкурентен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване. В резултат на успешното реализиране на проектите, груповите практики на общопрактикуващите лекари и сдруженията на лечебни заведения ще повишат качеството и ефективността на дейността си.

Управляващ орган по Оперативната програма е Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, а междинно звено е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Обявената процедура за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 29 337 450 лева.

Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. - Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново. За финансиране се одобряват тези проектни предложения, чиято оценка е равна на или надвишава 60 % от максималния брой точки. Одобрените проекти получават финансиране по реда на тяхното постъпване до изчерпване на предвидените средства по процедурата за подбор на проекти.

Обявената процедура  е в рамките на Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.4: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите", Oперация 2.4.1:  „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите" от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г. ".

Основната цел на процедурата е да  допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.

Допустими за финансиране са дейности, свързани със  създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на управленското и административното тяло на клъстера, повишаване на капацитета за управление и координация на клъстера, консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения по настоящата процедура, дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове, дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг и разширяване на членството на клъстера, придобиване на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи за общи клъстерни дейности 

Съгласно изискванията за кандидатстване, проекти могат да подават само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

 1. Да са новосъздадени или вече съществуващи клъстери под формата на обединения, които могат да включват:
  • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
  • юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн. ДВ, бр. 81 от 06.10.2000 г., посл. изм и доп. ДВ, бр. 42 от 05.06.2009 г.);
  • български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална акредитация не по-ниска от “добра” съгласно Глава десета от Закона за висшето образование (обн. ДВ. бр. 112 от 27.12.1995 г., посл. изм. ДВ. бр. 99 от 15.12.2009 г.);
  • професионални училища и професионални гимназии съгласно чл. 26 от Закона за народната просвета (обн. ДВ. бр. 86 от 18.10.1991 г., посл. изм и доп. бр. 74 от 15.09.2009г.);
  • Българска академия на науките и нейни институти и звена;
  • Селкостопанска академия и институти към нея;
  • Експериментални лаборатории, изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията9 (обн. ДВ, бр.130 от 05.11.1998 г., посл. изм. ДВ, бр. 24 от 26.03.2010 г.);
  • Научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания10 (обн. ДВ, бр.9 от 17.10.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г.);
  • Общини и/или Областни администрации
 2. Да имат седалище в Република България;
 3. Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: http://www.opcompetitiveness.bg/ и http://www.ibsme.org/, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg  

Сподели в: