Върни се горе

На 31 март, понеделник, от 12 часа, в Централната сграда на МБАЛ ще се проведе пресконференция, на която ще бъде отчетен напредъкът по Проект BG161РО001/1.1-08/2010/004 “Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД”, Монтана

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проект“Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД” се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.
 
Обща стойност на проекта: 7 587 840,57 лв.;
БФП от ЕФРР: 6 449 664,48 лв.;
Съфинансиране от държавния бюджет: 1 138 176,09 лв. ;

 
Доставени и въведени в експлоатация машини и съоръжения:
Централна стерилизационна система, включваща:Парно-вакуумен стерилизатор – 2 бр.;Плазмен стерилизатор;Автоматична миялна, дезинфекционна и изсушаваща машина – 2 бр.;Система за цялостна обработка и съхранение на гъвкави ендоскопи;Ротационна машина за опаковане на инструменти – 2 бр.;Система за водоподготовка с обратна осмоза;Роботизирана ултразвукова вана с два басейна;Информационна компютърна система за контрол и управление потока на инструментите;Транспортни тролеи за стерилни материали – 2 бр.;Друг инвентар - маси, контейнери;Автоматичен дизелов агрегат за осигуряване на аварийно електрическо захранване.
Асансьорни съоръжения – 2 бр. – за осигуряване достъп на хора с увреждания;

 Медицинска апаратура, която е закупена, доставена и въведена в експлоатация в изпълнение на проекта: Система за магнитно–резонансна томография;Компютърен томограф - 16 среза;Стационарен дигитален рентгенов апарат за графични изследвания;Стационарен дигитален рентгенов апарат за графично-скопични изследвания;PACS система;Дигитална ехографска система;Дигитална мамографска система;Ендоскопска апаратура (видеоколоноскопи, видеогастроскопи);Дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб.
 
В пресконференцията участие ще вземат представители на екипа по управление на СРИП към МЗ; директорът на МБАЛ – д-р Цветан Тодоров, членове на борда на директорите на ЛЗ; представители на областната и общинската администрация, медицински специалисти, болничен персонал и др.


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: