Върни се горе

На 28 март, петък, от 13 часа, в Централната сграда на МОБАЛ ще се проведе пресконференция, на която ще бъде отчетен напредъкът по Проект BG161РО001/1.1-08/2010/003 „Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, Велико Търновo“.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проект „Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, Велико Търновo се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Обща стойност на проекта: 6 277 264, 49 лв.;
БФП от ЕФРР: 6 219 933, 27 лв.;
Собствен принос: 54 907, 57 лв. ;
Допълнителен собствен принос: 2 423, 65 лв.

Основни компоненти при реализация на проекта са доставка на медицинска апаратура и изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с помещенията, в които ще се монтира апаратурата, както и мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда.

Медицинска апаратура, закупена, доставена и монтирана в изпълнение напроекта към момента: апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI –equipment);16-срезов Многодетекторен компютърен томограф;Дигитална ехографска система;Дигитален скопичен- графичен рентгенов апарат;Дигитален мамограф;Система за архивиране и разпространение на образи (PACS);Ендоскопска апаратура (видеоколоноскоп, видеогастроскоп);Дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб;Санитарни автомобили - 2 бр.

На срещата ще присъстват представители на екипа по управление на СРИП към МЗ; директорът на МОБАЛ – д-р Стефан Филев, директори на ЛЗ от областта, представители на областната и общинската администрация, медицински специалисти, болничен персонал и др.


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: