Върни се горе

Днес, 20 февруари 2015 г., Министерство на здравеопазването, в качеството на Програмен оператор по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 г., с ръководител на Програмния оператор  д-р Адам Персенски, заместник-министър на здравеопазването, утвърди Насоки за кандидатстване по мерки за подобряване на управлението на здравния сектор и на достъпа до качествени здравни услуги по Програма БГ 07, както следват:  

Мярка 1: Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), в размер на 2 000 000 евро;  
Мярка 2: Подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години с акцент върху уязвимите групи, най-вече роми и хора, живеещи в отдалечени райони, финансирана от Норвежкия финансов механизъм ( НФМ), в размер на 680 000 евро;   
Мярка 5: Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от  церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.), финансирана от Норвежкия финансов механизъм ( НФМ), в размер на 1 987 000 евро;   
Мярка 6: Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години за групи в риск с акцент върху ромите, финансирана от Норвежкия финансов механизъм (НФМ), в размер на 680 000 евро;   
Крайният срок за представяне на проектните предложения е до 30 април 2015 г., 17:00 часа.  

Повече информация и документи са достъпни на интернет страницата на Програма БГ 07 „ Инициативи за обществено здраве“

Сподели в: