Върни се горе

 

Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2” по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., като бюджетът му възлиза на 6 000 000 лв.

В изпълнение на проекта Министерството на здравеопазването сключи три договора за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на 10 центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи –  в градовете Бургас, Ямбол и Сливен, Казанлък – 2 броя,  Стара Загора - 2 броя, Благоевград, Кюстендил и Видин, както и за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи – в гр. Кюстендил.

Предстои да бъдат сключени договори за извършване на инженеринг за изграждане на още 2 центъра – в гр. Разград и гр. Силистра.

Проектът има отношение към процеса по деинституционализация – създават се условия за замяна на институционалния модел на грижа за деца с грижа в среда, близка до семейната. В изпълнение на проекта на децата с увреждания от домовете за медико-социални грижи за деца и от общността ще бъдат осигурени социално включване и равен достъп до услуги, съгласно Картата на резидентните услуги към Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

Като резултат от изпълнението на проекта се очаква изграждането на регионална инфраструктура на резидентни интегрирани здравно-социални услуги в общността, съобразени със специфичните потребности на децата с увреждания.

Сподели в: