Върни се горе

Държавните лечебни заведения ще могат да кандидатстват за средства по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. Стойността на безвъзмездната помощ е 148 млн. лв. Тя се предоставя по процедура BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”. Бенефициент е Министерството на здравеопазването.

За болниците са предвидени 79.9 млн. лeва. За тях ще могат да кандидатстват близо 20 болници от шестте еврорегиона в страната. Те са определени според Концепцията за преструктуриране на болничната помощ у нас. Целта е тези лечебни заведения да се превърнат във високотехнологични болници и в тях да се предлагат еднотипни високоспециализирани медицински дейности. По този начин ще се постигне унифицирано качество на услугите и равен достъп до тях на хората от всички региони на страната. Максималният размер за всеки един от проектите е от 5 до 10 млн. лв. Средствата трябва да се използват за ремонт, реконструкция и оборудване на болниците.

За домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г. е осигурено финансиране от 10 милиона лв. В системата на МЗ в страната има 32 подобни заведения. Финансирането ще се определя според анализ на състоянието им и потребностите на децата в тях, съгласно визията за деинституционализация.

58 млн. лв. ще се дадат за обновяването и модернизацията на лъчеапаратурата у нас. Всеки от проектите може да бъде в размер от 5 до 30 млн. лв. Очаква се да се финансират 3 лечебни заведения за лъчетерапия. Те също са определени според Концепцията за преструктуриране на болничната помощ у нас. В тях се извършва химио и лъчелечение и има нужните специалисти за осъществяване на тези дейности. Целта е чрез проектите да се обнови и набави съответната апаратура.

Сроковете за кандидатстване по процедурата са различни за отделните кандидати. За болниците това са 31 март и 30 септември 2010 г. За социалните домове - 31 януари 2011 г. Държавните лечебни заведения трябва да изготвят проектни фишове съгласно публикуваните от Министерството на Регионалното развитие (МРРБ) изисквания. Готовите проектни фишове  и съответните документи към тях се подават в Министерството на здравеопазването. Всяко проектно предложение ще включва задължително комбинация от инвестиционен компонент (ремонт/реконструкция/мерки за енергийна ефективност) и доставка на оборудване по отделните компоненти, взаимосвързани помежду си и допринасящи за трайното подобряване на съответната инфраструктура. Министерство на здравеопазването координира и подпомага подготовката и защитата на проектите чрез регулярни срещи с директорите на лечебни заведения.

До края на март 2010г. Министерство на здравеопазването ще представи в МРРБ средносрочна рамкова инвестиционна програма и проектните фишове на болниците. След това те ще бъдат оценени. Предимство ще се дава на проектни предложения, насочени към доставка на високоспециализирана апаратура и постигане на равномерно разпределение на дейностите в различните региони на страната. При успешно реализиране на Оперативната програма България ще може да кандидатства от 2014 г. за европейско финансиране в областта на здравеопазването в размер на 3 милиарда евро.

В средата на тази година се очаква МРРБ  да открие и нова процедура за финансиране на общински болници. Тя ще е на стойност 140 млн. лв. 100 млн. лв. от тези средства ще бъдат предназначени за 86 общини, а 40 млн. лв. за останалите 178.

Сподели в: