Върни се горе

Проектодокументът е публикуван на интернет страницата на МЗ за обществено обсъждане


 
    От днес на интернет страницата на МЗ за обществено обсъждане е публикуван проект на Национална Програма “Превенция и профилактика на самоубийствата в Република България 2013 – 2018 година” и Национален план за действие към нея. Документът е разработен от Министерството на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи. В мотивите за разработване на Програмата се посочва, че България не е изолирана от световните тенденции и самоубийствата представляват един от проблемите с нарастваща значимост. Данните сочат, че ежегодно около 1 милион души в цял свят посягат на живота си. В последните десетилетия се отбелязва ръст на самоубийствата и опитите за самоубийства, а така също и на падане на възрастовата граница. По тази причина суицидопревенцията и депресиите са един от 5-те приоритети на Европейския пакт по психично здраве, приет от ЕК през 2008г. 
    Основната цел на Националната програма е намаляването на честотата на опитите за самоубийство и на смъртността поради самоубийство. Като подцели са заложени събиране на достоверна статистическа информация за опитите за самоубийства, междусекторно сътрудничество, обучение на персонал за работа с хора с автодеструктивно поведение. Важна част от дейностите, заложени в проекта е обучението на професионалистите по проблемите на самоубийствата и разширяване разбирането на широката общественост за значението да бъде преодоляна стигмата към акта на себеувреда и в частност на психичните разстройства. В тази връзка дейностите са насочени към различни целеви групи. Чрез обучения по суицидопрофилактика ще бъдат обхванати професионалистите от спомагателните професии и преди всичко – заетите в областта на здравеопазването. От друга страна, програмата е насочена към българските граждани с повишен риск - лица със суицидно поведение; с психични и тежки соматични заболявания; с други форми на дезадаптивно поведение - токсикомании и др.; ученици на възраст между 10 и 18 год.; военнослужещи; служители на МВР; медицински професионалисти; членове на “близкото обкръжение” на лица, извършили опит за самоубийство или самоубийство; жени във фертилна възраст; безработни мъже на възраст 25 - 50 год.; възрастни и самотни хора; затворници.
    Достигането до рисковите целеви групи ще става чрез първична, вторична и третична суицидопрофилактика. Първичната включва всички дейности по предотвратяване на суицидно поведение, т.е. недопускане на нови опити за самоубийство и на смъртни случаи поради самоубийство. Вторичната суицидопрофилактикае насочена към преодоляване на леталния изход от суицидното действие, на усложненията и на остатъчните соматични и/или психични увреждания, както и към преодоляване на автоагресивния порив. Третичната суицидопрофилактика е насочена към предотвратяване на нов суициден опит. Тя включва дейности по преодоляване на дългосрочни последици и усложнения от суицидното действие, включително и инвалидизиране, и ресоциализация на парасуицидантите.
    В хода на изпълнение на програмата се предвижда изграждане и поддържане на база данни за мониторинг на самоубийствата и на опитите за самоубийство на национално и регионално ниво и за оценка на ефективността и ефикасността на суицидопреванитвните дейности. Сред заложените дейности е и създаването и внедряването на информационна система за отчитане на задължителната регистрация на суицидните действия. Въз основа на тези данни ежегодно, на национално и областно ниво, ще се извършат анализи на състоянието и динамиката на самоубийствата и на опитите за самоубийство. Анализите включват също и информация за основни демографски, социални, икономически, психологични и здравни параметри на суицидните действия.
    Националната програма предвижда създаване на вертикални и хоризонтални структури, осигуряващи успешното изпълнение на програмата.   Предвидени са дейности за масмедиите на национално и областно ниво - програми за обучение на журналисти по проблемите на психичното здраве и суицидопрофилактиката, както и създаване на обществени съвети и коалиции на областно ниво на основата на съществуващите областни съвети по психично здраве.
    Очакваните резултати от дейностите по програмата са задържане на сегашното ниво и снижение на честотата на опитите за самоубийство и на суицидната смъртност с 10 %, повишена информираност на населението за значимостта и пътищата за укрепване на психичното здраве и придобиване на социални умения за използване на протективните фактори за справяне с преумора, пренапрежение и житейски кризи. Важен елемент е и придобиването на знания, умения и позитивна мотивация за оценка на суицидния риск, осъществяване на кризисни интервенции и психо-социална подкрепа за предотвратяване на суицидно поведение на личностно и популационно ниво. Друг очакван резултат е създаването на информационна база данни за мониторинг на суицидните действия на национално и регионално ниво и за оценка на ефективността и ефикасността на дейностите по програмата, подобряване на здравно-демографското състояние на населението
    Финансирането на дейностите по програмата се предвижда да се осъществява от Републиканския бюджет и Норвежкия финансов механизъм.

Сподели в: