Върни се горе

Министерството на здравеопазването предлага въвеждането на нова класификационна система на медицинските процедури, която е разработена на базата на Австралийската класификация на медицинските процедури. Системата трябваше да бъде въведена преди години, но това неколкократно бе отлагана. Настоящият екип на министерството прави това възможно с подготвени промени в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Проектът на наредбата е публикуван на сайта на МЗ за обществено обсъждане в петък, 19 ноември.

Замяната на кодовете на медицинските процедури по МКБ 9 КМ с кодовете по новата класификационна система, което включва медицинските процедури, изпълнявани по клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури, включени в приложенията на наредбата, ще допринесе медицинските дейности да се отчитат по унифициран, нормативно регламентиран начин.

Новата система е адаптирана към българската медицинска практика, като е отразена възможността за кодиране на всички изпълнявани от лечебните заведения медицински процедури. За избягване на евентуални грешки в кодирането на процедурите и за осигуряване на достатъчно технологично време за безпроблемното ѝ въвеждане, прилагането на системата бе отлагано неколкократно.

Въвеждането в практиката на новата класификационна система ще осигури прозрачност по отношение извършените от лечебните заведения медицински дейности. Това е предпоставка, от една страна, за по-ефективно разходване на обществения ресурс, а от друга – за подобряване на контрола върху дейността и качеството на предлаганите медицински услуги.

Сподели в: