Върни се горе

Министерството на здравеопазвнето публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти.

Целта на промените е да бъдат създадени условия повече лечебни заведения да могат да кандидатстват за получаване на одобрение за обучение на студенти и/или специализанти. Лечебните заведения ще имат по-голяма ангажираност към обучението им, като за целта в проекта е предвидено изискване за договореност на кандидатстващото за одобрение лечебно заведение с друга база за обучение за модулите и разделите от практическото обучение по съответната следдипломна специалност, които лечебното заведение не може да проведе.

С измененията ще се облекчи и процесът по извършване на проверка на съответствието на лечебното заведение с критериите и условията на наредбата, включително избягване на допълнителното финансово натоварване на кандидатстващото лечебно заведение, свързано със заплащане на командировъчни разходи на експертната комисия.

В проекта на Наредба се предлага и оптимизация на изискванията към лицата, които могат да бъдат включвани в експертните комисии за проверка на съответствието. 

В момента лечебните заведения имат право да обучават студенти и/или специализанти, само ако са получили одобрение от министъра на здравеопазването. Регламентирани са голям брой индикатори за изпълнение на критериите, на които трябва да отговаря структурата и организацията на дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване и квалификацията на персонала, за да може да се осъществява обучението, като голяма част от индикаторите не са пряко свързани с провеждането на обучение.

 

С проекта на Наредбата и мотивите можете да се тук.

Сподели в: