Върни се горе

Предложената промяна дава възможност след 1 юни т.г. аптеките да продължат обработването на рецептурни бланки с бял цвят. До това решение се стигна във връзка с постъпило в МЗ предложение на Българския лекарски съюз. Основание за промяна в Наредбата са както затрудненията, които срещат медицинските специалисти без сключен договор с Националната здравноосигурителна каса, на които се налага да извършат допълнителни разходи за внедряване на софтуер за издаване на е-рецепти, така и трудностите пред лекари, които предписват лекарствени продукти на хоспитализирани пациенти.

Промяната в Наредба № 4 дава възможност всички медицински специалисти да предписват лекарствени продукти както електронно, така и на хартиен носител, рецептурна бланка с бял цвят. Предложената алтернатива гарантира пълен достъп на населението до лекарствени продукти, в т.ч. предписване на лекарствени продукти при домашни посещения на пациенти от лекари. Целта е да се осигури достъпа на всички граждани до лекарствени продукти чрез създаване на необходимите възможности за предписване.

Припомняме, че  действащата Наредба № 4, обн., ДВ, бр. 37 от 2021 г., предвижда след 1 юни хартиените рецепти изцяло да бъдат заменени от електронни.

Министерството на здравеопазването, във връзка с постъпило становище от Националната здравноосигурителна каса, предлага и промяна в текстовете, касаещи протоколите, издавани от Клиничната онкологична комисия по химиотерапия и за лекарствено лечение по хематология. Предлага се да отпадне изискването за преиздаване на тези протоколи, а същите да се изпълняват до изтичане срока им на валидност. Предложението на НЗОК е продиктувано от идентифицирани затруднения както за комисиите в лечебните заведения, така и за здравноосигурените лица с онкологични заболявания. С новите текстове, които МЗ предлага, ще се гарантира навременно лечение на българските пациенти чрез предписаните им лекарствени продукти, като не се допусне възможност да настъпи неблагоприятно въздействие от преиздаването на протоколи от Клиничната онкологична комисия по химиотерапия и за лекарствено лечение по хематология.

Припомняме, че  действащата Наредба № 4, предвижда протоколи от Клиничната онкологична комисия по химиотерапия и за лекарствено лечение по хематология да се преиздадат по образец (приложения към Наредбата) и да се изпълняват до изтичане на срока на валидност на съответните първоначални протоколи. 

Сподели в: