Върни се горе

Министерство на здравеопазването предаде проектния фиш за деинституционализация на Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) по Оперативна програма "Регионално развитие". Проектът се нарича „Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 г” и е на стойност 10 млн. лв. Той ще се реализира по схема BG161PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации и е част от одобрената през месец октомври 2010 г. Средносрочна Рамкова Инвестиционна Програма.

В проекта се предвижда да се деинституционализират 8 дома за деца до три години  в градовете Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе и Търговище. Със средствата по оперативната програма се предвижда тези домове да се пригодят за новите услуги, които ще предлагат, като подкрепа и превенция на изоставянето, спешна закрила, заместваща грижа и др. Ще се изградят центрове за консултиране на семейства в риск, за рехабилитация на болни малчугани, за майчино и детско здравеопазване и др. Целта е възможно повече деца от домовете да се върнат в биологичните си семейства, а тези за които това не е възможно, да бъдат осиновени или настанени в приемни семейства. Децата, които не могат да бъдат отглеждани в семейна среда заради здравословното си състояние, ще живеят в коренно променени условия - центрове за настаняване от семеен тип, които ще се изградят по проекта. За реализиране на целия процес по деинституционализация на ДМСГД ще се използват средства в размер на 16,5 млн. лв. и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за разкриване и предоставяне на здравно-социални услуги. Проектите по това направление тепърва ще се финализират и предадат за одобрение.

Сподели в: