Върни се горе

Министерството на здравеопазването подаде две проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ – BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“.

Процедурата е във връзка с въвеждането на специфични мерки за мобилизация на инвестициите в системата на здравеопазването в отговор на разпространението на COVID-19, по линия на инструмента REACT-EU. Целта е да се осигури подкрепа за здравната система чрез структуриране в болниците на изолирани сектори за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция и други инфекциозни заболявания. По същата линия ще бъдат осигурени медицинска апаратура и оборудване за структурите на извънболничната медицинска помощ, които ще извършват диагностика, лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19. Апаратура ще получат и центровете за трансфузионна хематология за производство на рековалесцентна плазма.

В тази връзка Министерството на здравеопазването предлага изпълнението на два проекта: „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ и „Подкрепа за структурите за извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология за справяне с кризи“.

Основната цел на първия проект е да бъде укрепен капацитетът на болничната мрежа чрез проектиране, реконструкция и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури в лечебните заведения за лечение на пациенти с COVID-19, както и да се осигури необходимата медицинска и болнична апаратура на тези структури. Бюджетът възлиза на близо 100 млн. лв., като срокът за изпълнение е 24 месеца.

С изпълнението на проект „Подкрепа за структурите за извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология за справяне с кризи“ ще се осигури съвременна апаратура за диагностика, лечение и наблюдение на болни с COVID-19 в структурите за извънболнична медицинска помощ в медицински центрове и диагностично-консултативни центрове на територията на цялата страна. По този начин ще се намали натискът върху болничните лечебни заведения при епидемиологични пикове на заразата. Бюджетът на проекта е над 29 млн. лв., със срок за изпълнение 24 месеца.

Сподели в: