Върни се горе

В изпълнение на Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването, на 12 януари т.г. е обявена открита процедура по Закона на обществените поръчки с предмет „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинични лабораторни системи, включващи съответните консумативи и лабораторна информационна система”  – с оглед осъществяване дейността на МЗ по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
    
Повече информация за откритата процедура можете да откриете на адрес: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004&articleid=7332   
    
Общата цел на Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” е да се модернизира и обнови инфраструктурата на лечебните заведения с над 51% държавна собственост в Република България, като предпоставка за насърчаване на качествено и достъпно здравеопазване, подобряване на благосъстоянието на населението и устойчивото развитие на градските ареали, както и да се осигури по-високо качество на живот на деца от 0 до 3 г., настанени в домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) към Министерство на здравеопазването, чрез подпомагане процеса на деинституционализиция. 
    
 Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването е на обща стойност 148 млн. лв.


Тази публикация е създадена в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този текст отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Сподели в: