Върни се горе

 

На сайта на Министерството на здравеопазването е публикувано решение за откриване на процедура по ЗОП за закупуване на медицинско оборудване и медицинска апаратура за спешни отделения и филиали за спешна медицинска помощ на територията на страната в изпълнение на проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“.

Поръчката е разделена на четири обособени позиции, както следва: 1. Доставка на оборудване от недиагностичен тип (легла за реанимация, носилки, колички инвалиден-стол, кушетки и др.); 2. Специализирана медицинска апаратура за пациентен мониторинг и интензивни грижи (дефибрилатори, електрокардиографи, апарати за обдишване, аспиратори и др.); 3. Хладилници за лекарствени средства; 4. Негативоскоп, офталмоскоп/ отоскоп комплект, комплект ларингоскоп.

Общата прогнозна стойност на поръчката е до 22 024 776 лв. с ДДС, а срокът за подаване на офертите е до 17:30 часа на 13 март 2019. Отварянето на постъпилите оферти ще се състои на 14 март в МЗ.

Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Проектът се реализира на територията на цялата страна чрез строителство (в т.ч. и на нови сгради), реконструкция, ремонт, преустройство и подобряване на достъпа в 237 обекта от системата на спешна медицинска помощ: спешните отделения на 34 лечебни заведения за болнична помощ, 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 170 филиала и 6 изнесени екипа; модернизиране на помещенията чрез доставка на оборудване и обзавеждане на структурите на спешната медицинска помощ и закупуване на 400 нови линейки, оборудвани с медицинска техника и апаратура за спешна помощ.               

Целта е осигуряването на качествен, равнопоставен и навременен достъп до услугите на спешната медицинска помощ на гражданите на Р България и на пребиваващите на нейната територия.           

Общата стойност на проекта за модернизация на спешната помощ е 163 897 815, 62 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 163 502 132,68 лв.

Срокът за изпълнението на дейностите по проекта е 36 месеца, или до 23 октомври 2021 г.

 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Сподели в: