Върни се горе

Министерството на здравеопазването изпрати сигнал до директора на Главна дирекция „Национална полиция“ във връзка с извършена проверка в „Специализирана болница за активно лечение по хематологични заболявания“ ЕАД, гр. София. Проверяващите от Дирекция „Вътрешен одит“ на МЗ са констатирали, че през последните две години болницата е бракувала голямо количество скъпи лекарствени продукти, приложими при лечение на пациенти с хематологични заболявания.

Министърът на здравеопазването, в качеството му на едноличен собственик на капитала на дружеството, е извършил промяна в състава на съвета на директорите на СБАЛХЗ ЕАД, която ще влезе в сила след вписване в Търговския регистър.

По отношение разпространените публично неверни твърдения, че работещите в лечебното заведение няма да получат заплатите си заради смяната в съвета на директорите, МЗ информира:

Промените в състава на съвета на директорите на СБАЛХЗ ЕАД, съгласно разпоредбите на Търговския регистър, имат действие от вписването на въпросните промени в Търговския регистър. До вписване на промените в Търговския регистър, лицата на които е възложено управлението на СБАЛХЗ ЕАД, в случая проф. д-р Бранимир Спасов в качеството му на изпълнителен директор, има всички правомощия, свързани с управлението на дружеството. Не съществува период, в който дружеството остава без „легитимно ръководство“, тъй като вписаният съвет на директорите управлява до момента на вписване на новоизбраните членове на съвета. 

За проф. д-р Б. Спасов няма правна пречка да извърши необходимите действия за заплащане на възнагражденията на персонала, както и другите належащи действия, свързани с безпроблемното функциониране на лечебното заведение. 

Вписването на новите членове на съвета на директорите се очаква да се случи в рамките на няколко дни, като необходимите документи са подадени в Търговския регистър.

До провеждането на конкурс, като изпълнителен директор предстои да бъде вписана д-р Галя Кондева - Мънкова, която и към момента е член на съвета на директорите. 

Сподели в: