Върни се горе

Министерството на здравеопазването категорично опровергава всички твърдения, че в последните дни има забавяне на придвижването на документи на деца, нуждаещи се от лечение в чужбина.

Днес, 5.05. 2016г, министърът на здравеопазването Петър Москов подписа формуляр S2, с който държавата поема финансирането на лечението в чужбина на пациент до 18г., което не се заплаща от НЗОК. Още 4 формуляра S2 за лечение в чужбина на деца със заболявания, които се финансират от НЗОК, но не могат да се извършат в България, бяха подписани днес от  управителя на НЗОК Глинка Комитов. И петте заявления са подадени вчера, 4.05.2016г от ЦФЛД в касата.

Припомняме, че на 28 април 2016г. управителят на НЗОК подписа други 4 формуляра  S2 за лечение на деца в чужбина, постъпили от ЦФЛД на 27 април.

Създадена е необходимата организация за обработване в спешен порядък на заявления за лечение на деца в чужбина, нуждаещи се от подписа на министъра на здравеопазването или управителя на НЗОК за формуляр S2.

Според нормативните актове (Наредба 14 от 19.04.2007г), съобразени с директивите на ЕС, такъв документ (S2)  се подписва от управителя на НЗОК и от министъра на здравеопазването.

Разрешение за получаване на лечение на територията на друга държава членка на Европейския съюз, за сметка на НЗОК, се издава, когато въпросното лечение е сред обезщетенията, предвидени в законодателството на Република България и заплащани чрез системата на задължителното здравно осигуряване, и когато лицето не може да получи лечението в рамките на обичайно необходимото време за получаването му в Република България, като се има предвид текущото здравословно състояние и вероятното развитие на болестта.

Преценката за горното се извършва от националните консултанти по съответните заболявания, и от председателите на съответните научни дружества, които дават писмени становища относно основателността на предявените искания – в съответствие с тяхната експертна медицинска преценка за състоянието на всеки пациент и възможността/невъзможността за провеждане на лечението в разумен медицински срок, в България.

Издадените формуляри S2 покриват стойността на лечебните дейности.

Сроковете, в който трябва да получите отговор на молбата за Формуляр S2:

НАРЕДБА № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност - посочените членове се отнасят и за формуляр E112/S2

Чл. 22. (1) Заявления за издаване на удостоверения по чл. 17, ал. 1 се препращат в 2-дневен срок от подаването им в централното управление на НЗОК.

(2) Заявленията по ал. 1 се разглеждат в 10-дневен срок от постоянна комисия в НЗОК, която изготвя мотивирано предложение до директора на НЗОК за издаване или отказ за издаване на удостоверението.

(3) Комисията по ал. 2 се създава със заповед на директора на НЗОК.

(4) Когато в заявлението по ал. 1 са визирани обезщетения в натура от обхвата на чл. 82 от Закона за здравето, НЗОК го препраща в 3-дневен срок от подаването му в Министерство на здравеопазването.

(5) В случаите по ал. 4 министърът на здравеопазването дава писмено съгласие до НЗОК за издаване или отказ за издаване на удостоверението в 10-дневен срок от получаване на заявлението.

Чл. 23. (1) Удостоверенията или отказите за издаване на удостоверение се връчват на заинтересуваните лица по реда на чл. 61 от Административно-процесуалния кодекс или се изпращат на съответната институция при спазване на указанията, посочени в съответния Е-формуляр.

(2) Отказът за издаване на удостоверение може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Министерство на здравеопазването – министърът на здравеопазването издава и подписва разрешение за провеждане на планирано лечение в чужбина в следните случаи:

а) за провеждане на всякакво планово лечение в държави извън ЕС (т.нар „трети страни“ – напр. Турция, Израел и т.н.) – чрез директно финансиране на медицинските дейности и трансфериране на сумите за лечение на чуждите лечебни заведения;

б) за държавите от ЕС – по реда на регламентите за координация на системите за социална сигурност – с разрешение и формуляр S2, за видовете медицинска помощ, които остават извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (по чл. 82 от Закона за здравето. Процедурата на МЗ (чрез Комисията за лечение в чужбина) е от компетентност на МЗ.

МЗ и НЗОК имат ангажимента да съкратят максимално определеният в наредбата десетдневен срок, в който се разглеждат подадените заявленията, особено когато става дума за лечение на деца.

Сподели в: