Върни се горе

Фирмата-производител е уведомила, че ще осигури редовни доставки на лекарството до прекратяването на продажбите в България в края на 2014 г.

 

    В изпълнение на разпоредбите на  чл. 264 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина фирма Рош България ЕООД, уведомява за предстоящо прекратяване след една година и половина на продажбите на лекарствените продукти Rivotril tablet 0,5 mg. x 50 и Rivotril tablet 2 mg. x 30. Съгласно чл. 264 от ЗЛПХМ, притежателят на разрешението за употреба е длъжен да извърши уведомление не по късно от 18 месеца преди датата на преустановяване на продажбите.
    Съгласно изискванията на закона, до преустановяване на продажбите притежателят на разрешението за употреба е длъжен да осигури достатъчни количества от съответния лекарствен продукт за задоволяване на здравните потребности на населението.
    Министерство на здравеопазването предприема всички необходими мерки за осигуряване на високоефективно и качествено лечение на пациентите на Р. България. Проведени са разговори с фирмата, притежател на разрешението за употреба и са в ход всички необходими мерки за осигуряване непрекъснатост на лечението на пациентите, нуждаещи се от лекарствения продукт Rivotril. До окончателното изтегляне на продукта от българския фармацевтичен пазар, доставките от него за България ще бъдат регулярни, е потвърдено от страна на производителя.
 

 

Сподели в: