Върни се горе

През тази година Специализираната болница по онкология ще се сдобие с нова Гама камера и клиника по гръдна хирургия, бронхология, мамология и реконструктивна хирургия. За целта МЗ е предоставило на лечебното заведение 1.8 млн. лв. МЗ е отпуснало на лечебното заведение и 70 хил. лв. за купуване на 4 радиоактивни източника за брахитерапия.

Извън тези средства от 2008 г. досега болницата е получила от Министерство на здравеопазването 6 млн. лв. Те са изразходвани за осигуряването на компютърен томограф, информационна система, лъчетерапевтична и рентгенова апаратура, както и за изграждане на клиника по гръдна хирургия, бронхология, мамология и реконструктивна хирургия.  

По ОП „Регионално развитие” е одобрен проект за финансиране на онкологията – Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс  в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология ЕАД  BG 161PO 001/1.1-08/2010/001 на обща стойност 29 000 000 лв., по който МЗ е бенифициент. Комплекса ще включва изграждането на 4 специализирани помещения /бункера/, в които ще се монтират 2 броя мултимодални линейни ускорители, които ще са в състояние да извършват най-модерно лъчелечение, вкл. модулирано по обем ротационно облъчване. Комплекса ще включва още компютър томографски симулатор и магнитно резонансен томограф с възможности за спектроскопия за най-прецизно определяне на туморните обеми. Предвижда се комплекса да е готов до края на 2013 година.

Сподели в: