Върни се горе

МЗ депозира в Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2014” Средносрочна рамкова инвестиционна програма и 6 проекта, двойно повече от изискваните,  с която кандидатства за финансиране по мярка BG61PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” на Оперативна програма „Регионално развитие”. 

Инвестиционната програма и проектните предложения към нея са  изготвени в изпълнение на приетото на 1 септември 2010 г. от Министерски съвет  Допълнение към Концепцията за болнично преструктуриране. Приоритетните области, които се подкрепят от  програмата, са насочени към подобряването на качеството и достъпа до ранната диагностика и лечение на онкологичните заболявания и деинституционализация на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години.

Чрез предварително публикуване за обществено обсъждане на техническите параметри за апаратура беше осигурена прозрачност на процеса на подготовка на техническите спецификации на медицинската апаратура и оборудване, които са част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма, с която МЗ кандидатства за финансиране. В резултат на тази публичност, постъпиха 25 становища, мнения и коментари, които експертните групи детайлно обсъдиха и включиха в проектопредложенията.

Ръководството на МЗ изказва благодарност за получените конструктивни предложения по публикуваните предварително за обществено обсъждане проектни таблици на оборудване, които бяха обсъдени от трите работни групи за изготвяне на спецификации за апаратура за ранна диагностика на онкологични заболявания, лъчетерапевтична апаратура и лабораторни комбайни.  

Предвижда се обществените поръчки по програмата да бъдат обявени в първото тримесечие на следващата година.   

Изпълнението на проектите ще бъде с продължителност 24 месеца и ще започне непосредствено след подписването на договорите с МЗ.  

Средносрочната рамкова инвестиционна програма е на обща стойност 147 милиона лева. С нея се представят и проекти за медицинско оборудване и строително-ремонтни дейности в 13 болници.  

На 30 септември  бяха представени проектните предложения на 6 болници:

-          СБАЛ по Онкология ЕАД, София

-          УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, Пловдив

-          МБАЛ АД, Русе

-          МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД,  Велико Търново

-          УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен

-          МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, Монтана

Предстои да бъдат подготвени проектите на девет ДМСГД и на следните болници:

-          УМБАЛ „Александровска” ЕАД, София

-          УМБАЛ „Света Марина”ЕАД, Варна

-          МБАЛ АД, Бургас

-          МБАЛ АД, Благоевград

-          МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД,  Смолян

-          МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД, Сливен

-          МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, Кърджали

Следващият етап от процеса на подобряване на здравеопазването в България чрез използване на инвестиции от ОП „Регионално развитие” са дейностите, насочени към общинските болници.

Сподели в: