Върни се горе

Създава се възможност за времето на обявената извънредна епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна лекарите, които работят в структури, осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19, да получат правото да бъдат зачислени за специализация на мястото, където работят (в случаите, когато работят в база за обучение по съответната специалност), без да е необходимо провеждането на конкурс. Това става възможно с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, приета от ръководството на Министерството на здравеопазването и изпратена за обнародване в Държавен вестник.

Лекарите ще могат да се обучават за придобиване на специалност Анестезиология и интензивно лечение, ако работят в клиники или отделения по анестезиология и интензивно лечение, осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19, или за придобиване на специалност Инфекциозни болести, Вътрешни болести или Пневмология и фтизиатрия, ако работят в клиники или отделения, осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19. Срокът за започване на специализацията им ще бъде съкратен, тъй като отпада изискването за провеждане на конкурс.

По този начин повече лекари ще бъдат привлечени и мотивирани да работят в COVID структурите чрез облекчаване на достъпа им до специализация. Целта е на тези лекари да бъде оказана подкрепа чрез осигуряване на условия за професионално развитие и чрез даването на възможност за финансиране на обучението им от държавата. Това ще допринесе и за задоволяване, в по-голяма степен, на потребностите на населението от специалисти.

Сподели в: