Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов свиква извънредно събрание на Надзорния съвет на НЗОК. То ще се проведе утре, 24 февруари, от 12 часа в МЗ. Целта на заседанието е да се даде мандат на подуправителя на НЗОК да ръководи институцията до избирането на нов управител от Парламента. Право на министъра да свика Надзорния съвет му дава член 16, алинея 2 от Закона за здравното осигуряване. В чл. 19, алинея 5 от същия закон е посочено, че при преждевременно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК, Надзорният съвет възлага на подуправителя да ръководи институцията до избирането на нов управител от Парламента. Това трябва да стане до 30 дни от преждевременното прекратяване на договора на управителя.
ЗЗО
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Извънредно заседание на надзорния съвет може да бъде свикано от неговия председател, от една трета от членовете му, от управителя на НЗОК и от министъра на здравеопазването по предложен от тях дневен ред.
Чл. 19.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) В случаите по ал. 4 надзорният съвет възлага на подуправителя на НЗОК временно да изпълнява длъжността управител на НЗОК. Народното събрание приема решение за избор на нов управител на НЗОК в срок, не по-дълъг от 30 дни от прекратяването на договора на управителя в случаите по ал. 4.

 

Сподели в: