Върни се горе

            С протокол от 20.06.2012 г. на министъра на здравеопазването като едноличен собственик на капитала на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов” ЕАД, е определен съставът на новия Съвет на директорите на лечебното заведение.             
            Като членове на Съвета на директорите, считано от 20.06.2012 г., се освобождават д-р Чавдар Маринов и проф. Данаил Петров. Техните правомощия са прекратени без да са освободени от отговорност.
 
            С протокола на едноличния собственик броят на членовете на Съвета на директорите на лечебното заведение се увеличава от 3 на 5 души и се определя нов петчленен състав на Съвет на директорите. В него като нови членове влизат Звездица Евгениева Велизарова, Стефан Александров Белчев, проф. д-р Петър Димитров Николаков и Гергана Илиева Кирова. 
          Звездица Велизарова притежава магистърска степен по „Финанси”. От 2006 г. тя е държавен вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит” на Министерство на финансите.  
          Стефан Белчев е директор на дирекция „Вътрешен одит” в Министерство на финансите от 2006 г. Притежава специалности по „Финанси” и „Икономика и управление на промишлеността”. Сертифициран е за вътрешен одитор в публичния сектор. Има специализации по финансово управление на Структурните фондове. 
             Гергана Кирова е представител на Министерство на здравеопазването. Завършила е специалност „Право”, има и второ висше образование по икономика.              
             Проф. д-р Петър Николаков има специалности по здравен мениджмънт и социална медицина. Бил е директор на лечебни заведения. Старши научен сътрудник І-ва степен.      
            
            В 7-дневен срок новоназначените членове на Съвета на директорите трябва да сключат допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението на лечебното заведение. Новият Съвет на директорите трябва да предприеме необходимото за вписване на промяната в Търговския регистър в срока по чл. 6, ал. 2 от Закона за търговския регистър.

Сподели в: