Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев се срещна с представители на неправителствени организации, работещи в сферата на здравната интеграция на уязвимите етнически общности.

Д-р Желев беше информиран за дейността на неправителствените организации за подобряване на здравното обслужване на групите в  неравностойно положение, в т.ч. и ромското население, предвид влошения им здравен статус, който е под средните показатели за страната. Изтъкнати бяха  добрите резултати от досегашното сътрудничество с Министерството на здравеопазването в реализирането на конкретни мерки за борба с туберкулозата, хепатита, ХИВ/СПИН за подобряване на общата епидемиологична обстановка в страната.   Поради ниското си образование, социален статус и географска изолация това население има затруднен достъп до здравни услуги и това изисква многосекторно сътрудничество за прилагане на ефективни интервенции, подчертаха представителите на неправителствените организации. В тази връзка те предложиха конкретни форми на представителство на организациите към Министерството на здравеопазването за подпомагане с експертни становища при обсъждане и провеждане на програми за подобряване достъпа до здравното обслужване на тази етническа общност.

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев даде добра оценка на досегашното сътрудничество с организациите от неправителствения сектор за осигуряване на равен достъп на всички български граждани до здравни услуги, независимо от възраст, социална и етническа принадлежност. Той изтъкна тяхната роля на трансмисия между регионалните структури на здравното министерство и отделните общности при реализацията на конкретните политики и програми в областта на здравеопазването. Съвместно с МФ ще бъде обсъдена възможността за продължаване работата на здравните медиатори вътре общностите,  което ще осигури устойчивост на дейностите по здравната просвета на етническите общности и включването им в дейностите по профилактика и превенция. Министър Желев подкрепи идеята за намиране на подходяща форма на представителство на неправителствените организации, чиито експерти да участват в разработваните от Министерството на здравеопазването конкретни програми за подобряване здравния статус на хората в неравностойно положение, включително и на малцинствените общности.

Сподели в: