Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев не е скрил дяловото участие на съпругата си в лечебни заведения. Той е декларирал дяловото й участие в Медико-диагностична лаборатория “Томовижън“ ООД – Варна и в Специализираната болница за активно лечение „Проф. Темелков” във Варна в декларацията си по чл. 12. т. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Тя се попълва от всички лица, които заемат публична длъжност при встъпването им на поста. Декларацията се съхранява в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в НС.

Министърът на здравеопазването не е посочил дяловото участие на съпругата си и пред Сметната палата, тъй като в раздел четвърти, точка 2 на декларацията по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, не е упоменато изрично, че тези данни се изискват и за свързани лица, каквато е съпругата.

Сподели в: