Върни се горе

Днес, 22 май, министър Таня Андреева посети МБАЛ Смолян, където се запозна с напредъка по проект BG161РО001/1.1-08/2010/010 „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян“.

Основната цел на проекта е модернизиране инфраструктурата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян, чрез монтаж на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности за диагностика и лечение на онкологични заболявания. Последната придобивка на лечебното заведение е въведеният в експлоатация ядрено-магнитен резонанс. 

При посещението си в МБАЛ министър Андреева сподели, че след окончателното приключване на проекта жителите на област Смолян ще получават максимално добра медицинска помощ. Въвеждането в експлоатация на най-съвременна апаратура за ранна диагностика и навременно лечение на онкологични заболявания ще спомогне за решаване на характерния за регион Смолян проблем с късното диагностициране.

Проектът в МБАЛ Смолян се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта възлиза на 6 446 686, 22 лв., от които: БФП от ЕФРР – 5 447 034, 74 лв. и национално финансиране – 961 241,43.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: