Върни се горе

Утре, 25 април, 10.30 часа в Аулата на МБАЛ Бургас ще се проведе  текуща пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-Бургас” АД“.

Участие в пресконференцията ще вземат министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева, директорът на МБАЛ д-р Бойко Миразчийски, директори на лечебни и здравни заведения от областта, представители на местната власт и други.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта възлиза на 4 778 081, 02 лв., от които: финансиране от ЕФРР – 4 034803, 55 лв.

Основни компоненти при реализация на проекта са доставка на медицинска апаратура и изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с помещенията, в които ще се монтира апаратурата, както и мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда.

Към момента по проекта в МБАЛ Бургас е закупена, доставена и монтирана следната медицинска апаратура: апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI –equipment); 16-срезов многодетекторен компютърен томограф; дигитална ехографска система; дигитален скопичен-графичен рентгенов апарат; система за архивиране и разпространение на образи (PACS); ендоскопска апаратура (видеоколоноскоп, видеогастроскоп); дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб и т.н.


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: