Върни се горе

Днес, 16 май, министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева ще посети УМБАЛ „Св. Марина“ и ще инспектира дейността по проект BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина” Варна“. 

Проект BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център „Св. Марина” Варна“ е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проектът в УМБАЛ „Св. Марина“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта възлиза на 18 759 215, 31 лв., от които: БФП от ЕФРР – 15 766 904, 10 лв. и национално съфинансиране – 2 782 394, 84 лв.


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: