Върни се горе

Днес, 25 април, в МБАЛ Бургас се проведе пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ Бургас” АД“.

Участие в пресконференцията взеха министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева, директорът на МБАЛ д-р Бойко Миразчийски, областният управител на Бургас г-н Павел Маринов, заместник-кметът на Бургас д-р Лорис Мануелян и други.

По време на пресконференцията министър Андреева увери, че през следващия програмен период ще се търси устойчиво доразвиване на проекти като този в МБАЛ Бургас.

Директорът на лечебното заведение д-р Миразчийски изрази удовлетвореност от съвместната работа между Министерство на здравеопазването и МБАЛ Бургас.

След пресконференцията министър Андреева и областният управител на Бургас откриха новоизградения център за ранна диагностика на онкологични заболявания.

Проект BG161РО001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-Бургас” АД“е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта възлиза на 4 778 081, 02 лв., от които: финансиране от ЕФРР – 4 034803,55 лв.


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: