Върни се горе

 

В понеделник, 7 септември, в 12 ч. здравният министър Петър Москов ще посети СБАЛО, за да се запознае с напредъка по разширяването на лъчетерапевтичния комплекс към лечебното заведение.

Проект BG161РО001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, София” е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерство на здравеопазването по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

В изпълнение на проекта са предвидени закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на два мултимодални линейни ускорители, магнитно-резонансен томограф, компютърен томографски симулатор и др.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

На обиколката ще присъства и министър-председателят Бойко Борисов.

Сподели в: