Върни се горе

Днес, 2 септември, министърът на здравеопазването д-р Мирослав Ненков и д-р Георги Васев, съветник по здравни въпроси на вицеприемиера проф. Йордан Христосков, посетиха СБАЛО – ЕАД и се запознаха със състоянието на ЛЗ.

Тема на дискусия бяха и дейностите по проект BG161РО001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, София”.

Проектът за разширяване на лъчетерапевтичния комплекс в СБАЛО е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Общата стойност на проекта в Онкологията възлиза на 20 913 421, 57 лв., от които: БФП от ЕФРР – 17 489 147, 88 лв., и национално съфинансиране в размер на    3 086 320, 21 лв. - в  т.ч. 337 953, 48 лв. собствен принос на МЗ

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Освен напредъка и проблематичните звена по отношение реализацията на проекта в СБАЛО министър Ненков, д-р Васев и директорът на лечебното заведение д-р Валентин Ангелов обсъдиха финансовото състояние и мениджмънта на ЛЗ.    


Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/2010/006 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център “Света Марина” Варна”, част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

Сподели в: