Върни се горе

Утре, 4 декември, министърът на здравеопазването д-р Петър Москов и заместник-министър Ваньо Шарков ще посетят МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана, във връзка с предстоящо финансиране на проектно предложение за реновиране и оборудване на отделенията по инфекциозни болести и по акушерство и гинекология – родилен сектор, подадено в МЗ от ръководството на лечебното заведение. Проектът възлиза на 201 512 лв. – като финансирането ще се осъществи с целеви средства от бюджета на Министерство на здравеопазването. 

Инфекциозното отделение на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ е единственото на територията на областите Монтана и Видин. През него годишно преминават около 1760 пациенти при разкрити 20 легла. Родилният сектор на Отделението по АГО обслужва населението на област Монтана, като средно месечно се раждат 68 – 70 деца. В отделението на болницата са разкрити 23 легла.

На двете отделения не е извършван основен ремонт от 25 години. 

По време на посещението си в болницата министър Москов и заместник-министър Ваньо Шарков ще се запознаят с напредъка по проект BG161РО001/1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, Монтана“. 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, като общата му стойност е 7 671 479, 56 лв.; безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развити: 6 449 644, 48 лв. и национално съфинансиране в размер на 1 221 815, 08 лв. 

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.  

Програма:   
10:15 ч. –11:00 ч. 
                         ·         Визита в Отделение по инфекциозни болести и Отделение по акушерство и  гинекология;       
                          ·         ​​Визита в Отделение по образна диагностика и Отделение по вътрешни болести /в тези отделения е разположена апаратурата, осигурена по проект BG161РО001/1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, Монтана“/;
11:00 ч. – 11:15 ч. –​ Кратък брифинг.


Проект BG161PO001/1.1-08/2010/004 "Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ"Д-р Стамен Илиев" АД, Монтана" се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: