Върни се горе

 

 

В събота, 21 ноември, от 11.30ч., министърът на здравеопазването д-р Петър Москов ще открие Онкологичен център към МБАЛ Габрово. Заключителната пресконференция по проект BG161PO001/1.1-08/2010/016 „МБАЛ Габрово АД – Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ Габрово“ ще се проведе във фоайето на Инфекциозното отделение на болницата.

Проект BG161PO001/1.1-08/2010/016 „МБАЛ Габрово АД – Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ – Габрово“ се изпълнява по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Цялата инвестиция за изграждането на онкологичния център се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта възлиза на 5 535 608, 77 лв., от които безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР – 4 678 477, 21 лв.

В рамките на посещението ще бъде открито Вътрешното отделение на болницата, реновирано с капиталови средства на Министерство на здравеопазването.

 

Този документ е създаден в рамките на проект. BG161PO001/1.1-08/2010/016 „МБАЛ Габрово АД – Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ – Габрово“ Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: