Върни се горе

 

Утре, 8 декември 2015г. от 12.00 ч., министърът на здравеопазването д-р Петър Москов ще открие новоизградения онкологичен център към лечебното заведение – реализиран по проект BG161PO001/1.1-08/2010/012 „Център за ранна диагностика и профилактика на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска“.

На събитието са поканени министър-председателят на Р България  г-н Бойко Борисов и министърът на регионалното развитие и благоустройство г-жа Лиляна Павлова.

Проектът в университетската болница е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България и е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Общата стойност на инвестицията в УМБАЛ „Александровска“ е 19 192 644, 73 лв., от които  Безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР – в размер на 16 262 768, 05 лв.

Повече информация за събието може да откриете в прикачения файл.

 

 

Този документ е създаден в рамките на Проект BG161PO001/1.1-08/2010/012 „Център за ранна диагностика и профилактика на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска“. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Програма
DOCX файл, 15,9 KB, качен на 07.12.2015

docx document
Сподели в: