Върни се горе

 

 

Здравната карта става задължителна и Касата ще плаща само за услуги, свързани със здравето на хората, а не с бизнесплановете на болничните мениджъри, заяви здравният министър Петър Москов по време на посещението си в МБАЛ Габрово, като допълни, че всички законови процедури за въвеждане на картата вече са изготвени и съгласувани.

В събота, 21 ноември, Москов откри модерен център за ранна диагностика на онкологични заболявания, реализиран по проект BG161PO001/1.1-08/2010/016 „МБАЛ Габрово АД – Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ – Габрово“.

Проектът в областната болница е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв.

Цялата инвестиция за изграждането на онкологичния център се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, като общата стойност на проекта възлиза на 5 535 608, 77 лв., от които безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР – 4 678 477, 21 лв.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект. BG161PO001/1.1-08/2010/016 „МБАЛ Габрово АД – Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ – Габрово“ Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган

Сподели в: