Върни се горе

    В Министерството на здравеопазването бяха подписани договори в изпълнение на Средносрочната рамкова инвестиционна програма.  Договорите са по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”. Средносрочната рамкова инвестиционна програма се осъществява по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., с общ бюджет 148 млн. лв. финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.           
      При представянето на Инвестиционната програма министър   Десислава Атанасова подчерта, че целта е постигане на качествено и достъпно здравеопазване чрез модернизиране и обновяване на инфраструктурата на лечебните заведения с над 51 % държавно участие. Основният фокус на Средносрочната програма е борбата с онкологичните заболявания. Статистиката показва, че тези заболявания са сред основните причини за смъртност и затова усилията на МЗ са насочени именно към осигуряването на необходимите условия за ранна диагностика и ефективно лечение на онкологичните заболявания. Тези заболявания са изключително сериозен проблем в цял свят и затова правилният избор за насоченост на  програмата е дал основание на европейските ни партньори да подкрепят предложените проекти, заяви министър Десислава Атанасова. Съгласно СРИП ще бъдат подписани договори с изпълнители и за ускоряване процеса на деинституционализация на Домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г. По този начин ще се осигури по-високо качество на живот на деца  в тях. 
     В процеса на договаряне след проведените до момента търгове по обществените поръчки МЗ е спестило средства в размер на 26 млн. лева, които ще бъдат инвестирани отново в закупуване на медицинска апаратура, каза министър Атанасова. „Нашата стратегическа рамка позволява да бъдат включени и резервни лечебни заведения, които да се възползват от европейското финансиране, каза министър Атанасова. Тя изтъкна, че всички процедури по провеждане на обществените поръчки протичат в условията на пълна прозрачност, каквато е политиката на ръководството на МЗ. 
     Според подписания договор с изпълнителя „ГЛАВБУЛГАРСТРОЙ” в Специализираната болница по онкология в София ще бъде реализиран проект за разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиниката по лъчелечение. Строително-ремонтите дейности възлизат на над 8 млн. лева.  По рамковата програма на лечебното заведение ще бъдат осигурени магнитно-резонансен томограф, система за планиране на лъчелечението, локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация, устройства за имобилизация на пациента и фотоволтаична система 32 kW. Договорите за тази апаратура са на стойност 14 797 861 лв. 
    Онкологичен и лъчетерапевтичен център ще бъде изграден в УМБАЛ „Св. Марина” – Варна. Изпълнител на строително-монтажните работи е „Девня Трейд” ООД като договорът е на стойност около 3.3 млн. лева. Предстои подписването на други договори за доставка на модерна апаратура на стойност около 14 млн. лева. По тях болницата ще получи два линейни ускорителя, компютър-томографски симулатор, магнитно-резонансен томограф, система за планиране на лъчелечението, локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация, дозиметрична апаратура и устройства за имобилизация на пациента. Министър Атанасова обяви, че за двете здравни заведения – СБАЛО и УМБАЛ „Св. Марина” – Варна ще бъдат закупени четири линейни ускорителя, с което ще се осигури навременно и ефективно лечение на пациентите.            
    Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания ще бъде изграден в УМБАЛ „Александровска”. Стойността на договора с изпълнителя „СТРЕЗА” ЕООД  е в размер на 183 669 лв. Допълнително за апаратура ще бъдат отделени 10,3 млн. лева. Подписан беше договор и за изграждане на център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” – Монтана. Там ще бъдат извършени строително-ремонтни работи на стойност 331 261 лв. През следващите дни предстои да бъдат подписани и други договори в изпълнение на проекти по Средносрочната рамкова инвестиционна програма.

Сподели в: