Върни се горе

     Нормативната уредба, касаеща лекарствената политика, е готова. Търсени са всички механизми, за да бъдат намалени цените на лекарствените продукти, които се плащат с публични средства. Това заяви министърът на здравеопазването Десислава Атанасова на пресконференция днес. Изготвен е  проект на промени на Закона за здравното осигуряване, който е предложен от Министерски съвет на Народното събрание за първо четене. Той предвижда договарянето на отстъпки да бъде задължителен процес за всички групи лекарствени продукти и отстъпката да се разпределя пропорционално между НЗОК и здравноосигуреното лице. В петък в Държавен вестник беше обнародвана и Наредба 10 за условията и реда за заплащане на лекарствените продукти, която е част от цялостната концепция на екипа на министерството. Този нормативен акт касае реда, по който НЗОК заплаща лекарствени продукти и договаря отстъпки за тяхната стойност. Преди изменението от НЗОК се договаряха само 100 % реимбурсираните лекарствени продукти, а с промяната се дава възможност Касата да договоря отстъпки за всички лекарствени продукти, които плаща напълно или частично, обясни здравният министър. 
    Проектът на Наредбата за правилата за ценообразуването и реимбурсирането е обявен на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и вече тече срокът за приемане на становища по него, съобщи министър Атанасова. С промените се увеличава броят на държавите-членки, сред които търсим най-ниската цена на производител, която става референтна за България. Предлагаме и разширяване на кръга на обществените фондове, които реимбурсират съответния продукт в другите държави-членки. Смятаме, че по този начин ще се оптимизира начинът, по който се разходва публичния ресурс, защото ще има по-прецизно и широко рефериране, каза министър Атанасова. 
    Предлагаме намаляване надценките на търговец на едро и на дребно с 2 процентни пункта и за двете групи, което ще се отрази върху цените на лекарствените продукти, каза министър Атанасова. Предвижда се и възможност цената за генеричните продукти да бъде процентно съотношение от цената на оригинала – до 65 %. 
    Предложенията за промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина също са публикувани на сайта на министерството и в момента текат процедури по съгласуване и обсъждане. Предвижда се да има една Комисия по цени и реимбурсиране – постоянно действащ орган със собствена администрация, който да извършва всички дейности по ценообразуване и реимбурсиране.

Сподели в: